9 Nov

 

Pályázati felhívás

vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,

rendelkezéseivel összhangban.

 

 1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.

 

2. A pályázat tárgya:

A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

 

3. Általános pályázati feltételek:

Pályázat benyújtására jogosult, aki

3.1.    lektori tevékenység esetén vagy mesterfokozatú magyar nyelv és irodalom tanára szakképzettséggel, vagy mesterfokozatú magyar mint idegen nyelv tanára szakképzettséggel rendelkezik;

3.2.    vendégtanári tevékenység esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;

és mindkét esetben

3.3.    megfelelő szinten ismeri a fogadóország kultúráját és nyelvét vagy egy, a fogadóintézmény által elvárt közvetítő nyelvet;

3.4.    felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;

3.5.      megfelel a fogadóintézmény által meghatározott feltételeknek;

3.6.    vállalja, hogy részt vesz a „Vendégoktatók a Magyar Kultúráért” programsorozat szervezésében és lebonyolításában;

3.7.    vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén ösztöndíjszerződést, vagy – a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról szóló 18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás 19. § (2) bekezdésben megjelölt oktatóhelyek esetén – megbízási szerződést köt a minisztériummal.

 

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.

 

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

 

6. Az ösztöndíj megállapítása:

6.1.    Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

6.2.    A pályázati felhívás 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) devizailletményre és átalány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapulvételével, a 6.3.–6.5. pontban foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

6.3.    A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a deviza-illetményre és a deviza-illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani, figyelemmel a 6.4. pontban foglaltakra. Az 6.1. pontban meghatározott költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályait alapul véve kell megállapítani.

6.4.    A 6.3. pont alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadóintézmény székhelye, vagy – a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helyét képező település szerinti, vagy a 6.7. pontban foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével

          a) 1,0 szorzóval, illetve

          b) az ingázó vendégoktató esetében 0,5 szorzóval kerül megállapításra.

6.5.    Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapján megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.

6.6.    A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

6.7.    Amennyiben azon a településen, ahol a fogadóintézmény székhelye – vagy a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a 6.4. pont a) és b) alpontja szerinti ösztöndíjrészt a fogadóállam illetékes konzuli kerülete szerinti magyar külképviseletre megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével, a 6.4.–6.5. pontban foglaltak alapján kell megállapítani.

6.8.    Keresőképtelenség esetén a 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)-(4) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 19., 14:00 óra (CET)

 

8. A pályázat benyújtása:

A pályázati anyagot 2020. november 19. 14:00 óráig (CET) a lektori@mfa.gov.hu címre kell elektronikusan benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NOF 2020/2021. Vendégoktatói Pályázat. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .pdf vagy .jpg formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.

 

9. A pályázatban benyújtandó dokumentumok:

9.1.    A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél),
 2. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 3. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik pályázati anyagát.

9.2.    A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:

 1. legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
 2. legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
 3. legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;
 4. legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;
 5. oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok egyszerű másolata;
 6. vendégtanári ösztöndíjak esetében a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;
 7. lektori ösztöndíjak esetében előnyt jelent a publikációs jegyzék benyújtása;
 8. lektori ösztöndíjak esetében a pályázatban benyújtandó egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról. Az ajánlást magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a minisztérium részére elektronikusan és postai úton is. Az ajánlólevél tartalmát a minisztérium bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

 

10. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

 1. nem felel meg a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek,
 2. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
 3. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,
 4. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
 5. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

 

11. A pályázatok elbírálása:

11.1.  A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a bírálóbizottság személyes meghallgatást folytat le.

11.2.  A meghallgatás helyéről és időpontjáról a minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.

11.3.  A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a bírálóbizottság dönt, figyelembe véve a pályázók felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és – vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében – éves értékeléseiket.

11.4.  A bírálóbizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.

11.5.  Az ösztöndíjat a fogadóintézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadóintézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

 

12. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

12.1.  A miniszter a bírálóbizottság által ösztöndíjazásra nem támogatott pályázókat a bírálóbizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.

12.2.  A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet szerinti ösztöndíjszerződést köt.

12.3.  A miniszter a nyertes pályázók névsorát a Korm. rendelet alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

12.4.  Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő − a fogadóintézmény által is támogatott − pályázó lép.

12.5.  Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

 

13. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Korm. rendelet és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

 

14. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárását eredményezi.

 

15. Adatvédelem:

15.1.  A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

15.2.  A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek az ösztöndíjszerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érintik. A minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, az ösztöndíjszerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használja fel.

15.3.  A személyes adatokat a minisztérium az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

16. Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály

E-mail cím: lektori@mfa.gov.hu

Telefonszám: (+36 1) 458 2198; (H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00 között)

 

Pályázati felhívás, kötelezően benyújtandó dokumentumok jegyzéke és betölthető vendégoktaói helyek listája PDF